آرای وحدت رویه

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱
آرای وحدت رویه
آرای وحدت رویه
آرای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 04 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 04 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد
ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش که در بخشی از آن، تأیید سلامت جسمانی داوطلبان داشتن حداقل پنج دهم بینایی برای هر چشم بود، غیرقانونی دانست و باطل کرد
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمانهای تا سقف 1750 متر مربع خلاف قانون می باشد »
رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب27 10 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسال می‌باشد
رای وحدت رویه شماره 572
رای وحدت رویه شماره 572
رای وحدت رویه شماره 572 عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢6٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره ١4 ٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4 ٣ ١6 معاون توسعھ و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند