مواد مخدر

شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر ، اعدام چه شرایطی دارد؟
شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر ، اعدام چه شرایطی دارد؟
اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز شود