جرایم علیه اموال و مالکیت

تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
دعوای اثبات مالکیت
دعوای اثبات مالکیت
دعوای اثبات مالکیت
حق شفعه
حق شفعه
حق شفعه
دستکاری پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟
دستکاری پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟
بر اساس قانون تغییر در پلاک وسیله نقلیه جرم به حساب می‌آید و قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است
مجازات تصرف عدوانی در قانون
مجازات تصرف عدوانی در قانون
 تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند
نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم
نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است