جرایم پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در پزشکی قانونی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در پزشکی قانونی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی
دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟
دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟
دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟ ارائه خدمات مازاد بر احتیاج بیمار با هدف سودجویی یا دخل و تصرف در صورت‌حساب‌ها و دریافت بهایی اضافه‌تر از نرخ اعلام شده توسط وزارت بهداشت، فرد مجرم به حساب می‌آید