دعاوی بانکی

معامله با حق استرداد
معامله با حق استرداد
خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می باشد
بی مبالاتی کارمند بانک و مسئولیت بانک
بی مبالاتی کارمند بانک و مسئولیت بانک
مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده
پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده
پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده
بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال
بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال
بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال