پشتیبانی سریع 09128776575

دعاوی بانکی

بی مبالاتی کارمند بانک و مسئولیت بانک

بی مبالاتی کارمند بانک و مسئولیت بانک

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

اطلاعات بیشتر...

پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده

پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده

پس گرفتن پولی که به اشتباه واریز شده

اطلاعات بیشتر...

بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال

بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال

بخشنامه بانک مرکزی موضوع ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال

اطلاعات بیشتر...