ثبت احوال

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور
نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور
تابعیت به‌معنای تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است به این معنا که شخصی که تبعه یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود
قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف
قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف
قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود