اعاده حیثیت

مجازات پاپوش درست کردن برای دیگری
مجازات پاپوش درست کردن برای دیگری
هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم کردن دیگری برای او پاپوش درست کند، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود