پشتیبانی سریع 09128776575

چک بلامحل

روند پیگیری قضایی چک های برگشتی تسهیل شد

روند پیگیری قضایی چک های برگشتی تسهیل شد

روند پیگیری قضایی چک های برگشتی تسهیل شد

اطلاعات بیشتر...

مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک

مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک

مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک

اطلاعات بیشتر...

نکات مهم و کاربردی برای وصول چک از طریق صدور اجرائیه

نکات مهم و کاربردی برای وصول چک از طریق صدور اجرائیه

نکات مهم و کاربردی برای وصول چک از طریق صدور اجرائیه

اطلاعات بیشتر...

راهکارهای وصول وجه چک چیست؟

راهکارهای وصول وجه چک چیست؟

راهکارهای وصول وجه چک چیست؟

اطلاعات بیشتر...

کدام چک ها از چتر حمایت کیفری قانون خارج شده اند؟

کدام چک ها از چتر حمایت کیفری قانون خارج شده اند؟

کدام چک ها از چتر حمایت کیفری قانون خارج شده اند؟

اطلاعات بیشتر...

جلوگیری از وصول چک

جلوگیری از وصول چک

جلوگیری از وصول چک

اطلاعات بیشتر...

مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟

مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟

بر اساس قانون صدور چک بلامحل جرم است و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است

اطلاعات بیشتر...