اقدامات پس از ثبت

رعایت چه نکاتی در گزارش واحد ثبتی به هیات نظارت لازم است؟
رعایت چه نکاتی در گزارش واحد ثبتی به هیات نظارت لازم است؟
در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیأت نظارت ارسال می‏دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند