دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

دستورالعمل-صدور-شناسنامه-فنی-ساختمان

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان


دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
مصوب 1395,06,21

این دستورالعمل در اجرای ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و بند «د» ماده (1) آئین نامه اجرایی آن مصوب 1393 برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می گردد.

ماده 1 ـ شکل و محتوا شناسنامه فنی ساختمان بشرح پیوست این دستورالعمل می باشد.

ماده 2 ـ شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد به طور جداگانه صادر می کند و برای آن ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می دهد.

ماده 3 ـ شهرداری و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می کند و نسخه دوم آن را نگهداری می نماید.

ماده 4 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، تمام وظایف و الزاماتی را که بر اساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی می باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می کند.

ماده 5 ـ مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های مربوط درج کنند. واحدها پارکینگ ها و انباری ها باید به طور یکسان در کلیه نقشه ها شماره گذاری شود.

ماده 6 ـ مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

ماده 7 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش فروشنده و پیش خریدار تصویر مصدق پروانه ساختمان و نقشه های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.

ماده 8 ـ صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان جز وظائف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تأییدیه ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

این دستورالعمل در تاریخ 21 /6 /1395 تصویب و ابلاغ شد.

وزیر راه و شهرسازی - عباس آخوندی


مطالب مرتبط

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 9 30

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1343,12,16 با الحاقات و اصلاحات بعدی

قانون زمین شهری مصوب 22- 06- 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی - وکیل اراضی موات

متن کامل ماده 100 قانون شهرداری

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان