قانون تعویض اراضی سیاهدشتک

قانون-تعویض-اراضی-سیاهدشتک

قانون تعویض اراضی سیاهدشتک


قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر
ماده واحده (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390 -(بموجب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه 8/7/58] 1358 [شورای انقلاب اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق
تصویب نامه مورخ 13/3/60] 1360 [شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (شمال شرقی تهران) و اراضی سلیمانیه (جنوب شرقی تهران) بعنوان معوض به واجدین شرایط واگذار نماید و در
صورت امکان میتواند از سایر اراضی دولتی واگذار نماید.
تبصره 1) اصلاحی 31ˏ03ˏ1390 -(وزارت راه و شهرسازی میتواند به تقاضای مالکین مذکور در سایر شهرستانها زمین معوض واگذار نماید.
تبصره 2 - زمینهای معوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و نسبت به مساحت مازاد بر زمین اولیه مالک یک دهم ارزشهای معاملاتی زمین (ارزش منطقهای) دریافت خواهد شد.
تبصره 3 - واگذاری اراضی سیاهدشتک پائین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهران موظف است برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای
محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

برای مشاهده قانون اینجا کلیک کنید.

 

متن قانون 


مطالب مرتبط

قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی

قانون اصلاحات ارضی

آئین نامه اصلاحات ارضی

قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستأجر

آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر

مقررات مربوط به اجرای ماده 17 آئین نامه اصلاحات ارضی

قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی

‌رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری اراضی سیاهدشتک