آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر

آئین-نامه-اجرائی-قانون-تقسیم-وفروش-املاک-مورد-اجاره-به-زارعین-مستاجر

آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر


آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به
زارعین مستاجر


مقررات مربوط بانجام تشریفات اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر که در این آئین نامه همه جا ( قانون )
نامیده خواهد شد .
ماده 1- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آگهی اجرای قانون را در هر یک از استانها یا شهرستانها یا مناطق مختلف کشور درتاریخی که مقتضی بداند با تعیین مشخصات منطقه مورد عمل و اداره ای که مالکین باید تقاضای خود را به آن اداره تسلیم نمایند ضمن قید تاریخ انتشار اولین و دومین آگهی منتشر خواهد کرد .
تبصره 1- مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که تا تاریخ تصویب قانون ( بیست و سوم دی ماه 1347 ) بهر علت اظهار نامه تسلیم نکرده اند نیز موظفند ظرف دو ماه ازتاریخ انتشار دومین آگهی مذکور در این ماده ضمن تکمیل اظهار نامه ای که از طرف اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در اختیارشان گذاشته می شود آمادگی خود را برای فروش یا تقسیم ملک بر اساس مفاد ماده 2 قانون کتبا" باداره مذکور در قبال اخذ رسید اعلام دارند .
تبصره 2- اکثریت زارعین هر قریه یا مزرعه که بخواهند ا ز تبصره 9 ماده 11 قانون برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه استفاده کنند ، موظفند ظرف د و ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی مذکور در این ماده تقاضای خود را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوطه د ر قبال اخذ رسید تسلیم نمایند .
در این صورت ادارات مزبور تقاضای زارعین را باطلاع مالکین مربوطه رسانده ومالکین مکلفند طبق مقررات ماده 11 قانون و تبصره های آن اقدام نمایند .
تبصره 3- مالکین مشمول قانون ضمن اینکه با تسلیم اظهار نامه آمادگی خود را برای فرو ش یا تقسیم ملک ظرف مهلت قانونی بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام مینمایند ، موظفند شق انتخابی را طبق فرمی که در دو نسخه ادارات مذکور در اختیار آنان خواهند گذارد باطلاع زارعین مربوطه برسانند و یک نسخه امضاء شده آنرا در مهلت معینبه ادارات فوق الذکر در قبال اخذ رسید اعاده دهند . در صورت که زارعین ار امضاء فرم مزبور امتناع نمایند مالکین عین فرم را که وسیله شرکت تعاونی روستائی یا انجمن ده مربوط و در صورت نبودن آنها توسط دهبان یا معتمدین محل گواهی شده باشد با ذکر تاریخ مراجعه به زارعین و استنکاف آنان اعاده خواهند داد .

ماده 2- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پس از انقضای دوماه از تاریخ انتشار دومین آگهی در هر استان یا شهرستان و یا منطقه مورد عمل مهلت لازم برای انتقال املاکی که طبق ماده 2 قانون تقاضای فروش آن تسلیم شده و یا مالکین آمادگی خود را اعلام نداشته اند معین و آگهی خواهد شد . و پس از انقضا ی آن مدت در صورتی که از طرف مالکین نسبت بامضای اسناد انتقال اقدام نشده باشد ادرات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با اعلام اسامی فروشندگان و خریداران وبهای ملک و سهم مود انتقال به دفاتر اسناد رسمی و زارعین مربوط نسبت بامضای اسناد انتقال بقائم مقامی مالکین مستنکف اقدام خواهد کرد .
تبصره 1- در هر مورد که زارعین از امضاء اسناد انتقال خودداری نمایند مراتب از طرف اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط وسیله شرکت تعاونی روستائی یا انجمن ده و در صورت نبودن آنها توسط دهبان قریه یا معتمدین محل کتبا" باطلا ع زارعین خواهد رسید . درصورتی که این قبیل زارعین ظرف دو ماه ازتاریخ اعلام فوق ، دفاتر و قبوض و سند انتقال ملک را امضاء ننمایند ، ملک مورد اجاره آنان بسایر اشخاص مندرج درتبصره 2 ماده 2 قانون منتقل خواهد شد.
تبصره 2- درمورد املاک مشمول ماده 17 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 که مالکین آمادگی خود را برای انتقال ملک اعلام داشته اند مهلت توافق نسبت به قیمت ملک و تنظیم سند انتقال ضمن آگهی مندرج در ماده فوق معین و اعلام میشود.
پس از انقضای مهلت مذکور د ر صورت عدم توافق یا عدم تنظیم سند انتقال ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق قسمت اخیر ماده 10 قانون رأسا" اقدام خواهند کرد .
فصل دوم
مقررات مربوط به تقسیم و فروش

ماده 3- در مورد املاکی که مالکین آن شق اجاره را انتخاب کرده اند ولی سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا اصلاحات ارضی تنظیم نشده باشد مبالغ مندرج در فرمهای تنظیمی ( و موضوع مصوبات مورخ 28/.4/ و 3 / 5 و 10/5/1344 شورا ی اصلاحات ارضی ) برای احتساب قیمت ملک ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 1- درمورد املاک مالکین مشمول مرحله دوم که تا تاریخ تصویب قانون اظهار نامه تسلیم نکرده اند . طبق ماده 4 آئین نامه مصوب 3/5/43 و فرم های مربوط نسبت به تعیین مال الاجاره اقدام و بر اساس آن قیمت فروش ملک تعیین خواهد شد .
تبصره 2- در تعیین قیمت املاک مورد اجاره آن مقدار از مال الاجاره ها که در اسناد اجاره یا فرمهای مربوط به صورت جنسی نوشته شده و تا این تاریخ تسعیر نشده باشد ادارات اصلاحات ارضی موظفند مال الاجاره جنسی را با توجه به نرخ محصول درسالهای 40و 41و 42 ( طبق گواهی ادارات و مراجع صلاحیتدار محل ) تسعییر نمایند .

ماده 4- نسبت به املاک مذکور در تبصره 1 ماده 6 قانون در صورتی که متقاضی ثبت از امضای اسناد مربوط خودداری نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مستنکلف عمل خواهدکرد .
تبصره - درصورتی که تحدید حدود ملک مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطی مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت تودیع خواهد شد.

ماده 5- درتعیین مبلغ دو پنجم ده برابر مال الاجاره مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال الاجاره مذکور در اسناد اجاره یا فرمهای تنظیمی از طرف اصلاحات ( موضوع مصوبات مورخ 28/4 و 3/5 و 10/5/1344 شورای اصلاحات ارضی ) ملاک عمل خواهدبود

ماده 6- در املاک ششدانگ حد نصاب مالکین مشمول مرحله دوم نسبت به شالیزارها طبق تبصره ششم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 17/10/41 و مقررات قانون اقدام میشودو بقیه اراضی غیر شالیزار هم اعم از اینکه بزارعین اجاره داده شده یا نشده باشد مشمول مقررات قانون خواهدبود. مساحت سی هکتار شالیزار مذکور درتبصره ششم فوق الذکر اعم از تحت کشت و آیش می باشد .

ماده 7- تشخیص مذکور در تبصره 5 ماده 11 قانون بعهده کمیسیونهای سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی درهر استان یا فرماندار یکل محول میگردد.
تبصره - تشخیص عذ ر موجه مذکور درماده 12 قانون و تبصره یک آن بعهده کمیسیون فوق خواهدبود .

ماده 8- منظور از اکثریت زارعین مندرج در تبصره 9 ماده 11 قانون اکثریت بر حسب میزان نسق زراعتی طبق واحدهای محلی از قبیل جفت گاو مبذر ، جریب و غیره می باشد .

ماده 9- در دهاتی که شق اجاره مرحله دوم نسبت به زارعین هر مالک بطور مفروز و جداگانه عمل شده باشد در صورت تراضی طرفین اجرای مقررات ماده 11 قانون با نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون درستائی نسبت به زارعین همان مالک بلا اشکال است .

ماده 10- در صورتی که مالکین براساس مقررات ماده 11 و ماده 16 قانون هزینه کارشناسی و مساحی را نپردازند . زارعین این قبیل هزینه ها را پرداخت می نمایند تا بعدا" از اولین قبوض اقساطی بابت بها ی ملک کسر و به حساب مالک منظورگردد.

ماده 11- در مواردی که بر اساس مقررات ماده 11 قانون زارعین و مالکین درنحوه تقسیم ملک توافق ننمایند نحوه عمل هئیت های سه نفری طبق دستورالعملی که به تصویب شورای اصلاحات ارضی مندرج در ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 برسد تعیین خواهد شد .

ماده 12- در قرائی که قسمتی از آن در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 مشاعا" به دولت منتقل شده و مستثنیات قانونی مالکین مشمول مقررات این قانون خواهد بود . چنانچه اراضی بایر در ملکیت دولت باقی باشد به زارعین به نسبت نسق مجانا" واگذار خواهد شد.

ماده 13- در تعیین قیمت املاک مورد اجاره مشمول قانون که اراضی زراعتی آن املاک با موتور پمپ از رودخانه ها مشروب می شود و مال الاجاره با احتساب آب بها تعیین شده است باید قبلا مبلغ آب بها از مبلغ کل مال الاجاره کسر شده و سپس قیمت ملک بر اساس ماده 3 قانون تعیین شود .

ماده 14- در قراء و مزارع مورد اجاره که وسیله موتور پمپ یا چاه عمیق مو نیمه عمیق متعلق به مالکین مشروب میشود در صورتی که مالکین بخواهند طبق ماده 11 قانون عمل نمایند نسبت به موتور پمپ و تأسیسات چاه عمیق و نیمه عمیق طبق ماده 33 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد . د رصورتی که مالکین مذکور از مقررات قانون راجع به فروش ملک مورد اجاره استفاده کنند اگر از موتور پمپ و وسایل آبیاری منحصرا" برای آبیاری اراضی مورد انتقال استفاده شود مالکین مکلفند آنها را به زارعین خریدار منتقل نمایند . د رسایر مواری که از موتور پمپ و وسایل آبیاری مذکور مالکین و زارعین مشترکا" استفاده کنند طبق ماده33 آئین نامه مصوب 3/5/43 اقدام خواهد شد.

ماده 15- در مورد تضمین قبوضی که به استناد ماده 5 قانون و تبصره یک آن بایداز طرف دولت بعمل آید طبق آئین نامه ای که با نظر وزارت دارائی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد اقدام خواهد شد .

ماده 16- مالکینی که بخواهند از تسهیلات و امتیازات مقرر در تبصره های 2، 3، 4، 5 ماده (5) قانون استفاده نمایند بایدمستقیما" به مراجع مندرج در آن تبصره ها مراجعه کنند.

ماده 17- آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 6 قانون وسیله وزارتین دادگستری و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 18- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی عنداللزوم می تواند از محل وامهائی که توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران یا بانک کشاورزی ایران یا سایر منابع اعتباری و وام دهنده دولتی به زارعین پرداخت میگردد و یا از محل عواید متعلق به زارعین عضو شرکتهای سهامی زراعی بدهی زارعین را وصول و به مالکین مربوط بپردازد منابع وام دهنده نسبت باسترداد وام های پرداختی از زارعین مدیون طبق مقررات مربوط اقدام خواهندکرد .

ماده 19- درصورتی که زارعین با توجه به مقررات ماده 12 قانون از پرداخت قسط بدهی خودداری کنند و مالکین مراتب کتبا" را بادارات اصلاحات ارضی وتعاون روستائی محل اعلام نمایند . ادارات مذکور می توانند برای انجام وظائف پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 2 قانون به تقاضای مالکین برای وصول اقساط بدهی زارعین از مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقی مصوب 12/2/47 استفاده کرده و وسیله مأمورین ژاندارمری از محصول جمع آوری شده و یا خرمن زارع به معرفی مالک بدهی زارع را وصو ل نمایند .

ماده 20- بهای هر هکتار از اراضی بایر و موات دولتی مورد تقاضای متقاضیان مشمول تبصره ضد ماده 5 قانون یک بیستم قیمت هر هکتار اراضی دایر نزدیکترین دهی است که بر طبق مقررات اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده است .
تبصره - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است وجوه قبوض اقساطی را که درقبال واگذار ی اراضی بایر و موات از مالکین دریافت داشته است وصول و برای تقویت بنیه مالی شرکتهای تعاونی روستائی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بگذارد.

ماده 21- درصورتی که در اجرای ماده 12 قانون از نسق زراعتی زارعی خلع ید بشود تا واگذار ی آن نسق به سایر طبقات مندرج در تبصره 2 ماده 2 از نسق مذکور وسیله شرکتهای تعاونی روستائی مربوط و در صورت نبودن شرکت تعاونی روستائی در ان ده توسط نزدیکترین شرکت تعاونی روستائی بهره بردار ی و اقساط مالکین پرداخت خواهد شد.

ماده 22- در مواردی که مالکین از دریافت وجه اقساط زارعین بهر علتی خودداری نمایند زارعین موظفند حداکثر تایکماه پس از موعد مقرر مبلغ آن اقساط را به نزدیکترین صندول اداره ثبت تودیع نمایند تا هر موقع مالک و یا مأمورین ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مراجعه نمودند قبض صندوق ثبت را ارائه دهند .

ماده 23- در اجرای ماده 8 قانون برای انتقال موقوفات خاص در صورتی که متولی و ناظر یا موقوف علیهم اسناد انتقال ملک را امضاء نکنند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی مستنکف طبق مقررات قانون مذکور اقدام خواهد کرد.

ماده 24- در اجرای ماده 8 قانون قبوض اقساطی مربوط بانتقال موقوفات خاص با نظر سازمان اوقاف در صندوق معینی تودیع خواهد شد تا متولی با نظارت آن سازمان به منظور تبدیل باحسن اقدام کند .

ماده 25- در تعیین محدوده شهرهای مذکور در ماده 17 قانون از نظر تشخیص و تصدی اراضی موات محدوده ای ملاک عمل قرار خواهد گرفت که قبل ا ز تاریخ تصویب قانون به تصویب وزارت کشور رسیده باشد یا برسد .

ماده 26- ادامه و انجام تشریفات ثبتی اراضی موات داخل محدوده ماده 17 قانون ( محدوده هر شهر تا شعاع سی کیلومتر ) که قبلا از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بنام دولت تقاضای ثبت شده است بعهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و ادامه و انجام تشریفات ثبتی اراضی موات خارج از محدوده مذکور به عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی می باشد .

ماده 27- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از وصول مشخصات فروشندگان و خریداران در صورتی که طرفین معامله ظرف مدت مقرر درماده 2 این آئین نامه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء ننمایند مراتب را با ذکر مشخصات مستنکفین اعم از مالک و زارع باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط اعلام نمایند.

ماده 28- دفاتر اسناد رسمی موظفند کلیه نقل و انتقالات مربوط باملاک مشمول قانونرا با اطلاع ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل انجام دهند .

ماه 29- در مورد معاملات غیر مجاز مشمول ماده 7 از تاریخ تقدیم قانون به مجلس شورای ملی ( تاریخ 25/7/47 ) طبق تصویب نامه قانونی 27408 مورخ 25/7/41 هیئت وزیران اقدام خواهد شد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی نسبت بابطال آن اسناد اقدام نمایند.

ماده 30- زارعینی که در اجرای قانون مالک نسق زراعتی خود می شوند از لحاظ تجزیه و فروش اراضی مشمول مقررات ماده 19 قانون مصوب 19/10/40 و تبصره 2 آن میباشند .
 

برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به
زارعین مستاجر

 


مطالب مرتبط

مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستأجر

مقررات مربوط به اجرای ماده 17 آئین نامه اصلاحات ارضی

قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی

‌رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری اراضی سیاهدشتک