واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان

واگذاری-مستقل-پارکینگ-آپارتمان

واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان به‌موجب قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها جزءِ مشاعات و مشترکات تلقی شده و انتقال آن، بدون انتقال قسمت اختصاصی ممکن نیست


واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان


به‌موجب قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها جزءِ مشاعات و مشترکات تلقی شده و انتقال آن، بدون انتقال قسمت اختصاصی ممکن نیست.


شماره دادنامه قطعی : 9309970221700343 
 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/25


رأی دادگاه بدوی


در این پرونده خانم ژ.الف. دادخواستی به وکالت از آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ه.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند یک باب پارکینگ واقع در پلاک ثبتی 13985/2395 بخش 10 تهران مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خوانده طی مبایعه‌نامه مورخ 3/11/1374 یک واحد پارکینگ را به خواهان واگذار نموده و متعاقباً طی وکالت‌نامه شماره 19488-4/11/1374 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران اختیار در این خصوص داده‌شده خواهان جهت اقدام در این خصوص به دفترخانه مراجعه کرده که دفترخانه خواستار اصل سند مالکیت گردیده و خوانده از ارائه سند و حضور در دفترخانه امتناع نموده و بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و استماع اظهارات مطرح‌شده از جانب طرفین خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 219، 10 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم به انتقال رسمی یک واحد پارکینگ وفق قرارداد استنادی جزء پلاک ثبتی 13985/2395 بخش 10 تهران با حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تهران با انجام مقدمات مربوط بنام خواهان می‌نماید و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ شصت‌ویک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد و سی‌وشش هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می‌کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ن. به‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 1107 مورخ 28/10/1392 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی یک واحد پارکینگ جزء پلاک ثبتی 13985/2395 بخش 10 تهران و پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه بر اساس نظم عمومی و عرف حاکم پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان بوده و قسمت‌های مشترک یک ساختمان در مالکیت مشاعی مالکان آپارتمان‌های آن ساختمان بوده و واگذاری پارکینگ یک آپارتمان از ساختمان به غیر مستلزم تصرف و استفاده غیر از قسمت‌های مشترک دیگر مالکان آپارتمان‌ها می‌باشد و این امر داخل نمودن غیر شریک در قسمت‌های مشترک یک ساختمان خواهد بود و عموماً در اسناد رسمی آپارتمان‌ها و صورت‌مجلس تفکیکی عدم امکان واگذاری انباری و پارکینگ به‌طور مستقل و جدا از آپارتمان مربوط به آن قید گردیده است و در واقع تابع قسمت‌های مشترک آپارتمان قرارگرفته که مطابق ماده 3 قانون تملک آپارتمان‌های انتقال مستقل آن غیرممکن اعلام گردیده و با عنایت به دستورالعمل سازمان ثبت‌اسناد در این خصوص و عدم امکان انتقال رسمی و قانونی پارکینگ و انباری به نحو مستقل دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ صوفی

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

تهدید به پنچر کردن خودرو پارک شده جرم است ؟

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

آیا حمل خودرو با جرثقیل در حضور راننده قانونی است ؟

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (2)