تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم درجه هفت است (نمونه رای)

تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغ-ها-جرم-درجه-هفت-است-(نمونه-رای)

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها وفق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 96 4 20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از جمله جرائم از درجه هفت محسوب که مرور زمان تعقیب آن وفق بند ث ماده 105 قانون مرقوم سه سال از تاریخ وقوع جرم است


تجدید نظر خوانده: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - سید جمال الدین اسد آبادی - نبش خیابان 28
تجدید نظر خواسته از دادنامه 602 مورخ 99/2/27 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران
گردشکار: دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
(رای دادگاه)
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای .........با وکالت آقایان ...........نسبت به دادنامه شماره 9909972993500602 مورخ 99/2/27 صادره از شعبه یکصد و یک دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 1987 از 31 اصلی از بخش یازده تهران واقع در روستای امامه است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولا در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشار الیه به قلع و قمع دیوارکشی و نصب ایرانیت و احداث تراس سنگی و استخر ذخیره آب بر روی بالاترین تراس سنگی در سال 1389 و پرداخت جزای نقدی در این رابطه و اعتراض نامبرده نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن محکومیت مشار الیه به قلع و قمع استخر تفریحی به مساحت چهل متر مربع و محوطه سازی اطراف استخر به مساحت 60 متر مربع در سال 1392 و پرداخت جزای نقدی در این رابطه است نظر به اینکه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها وفق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 96/4/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از جمله جرائم از درجه هفت محسوب که مرور زمان تعقیب آن وفق بند ث ماده 105 قانون مرقوم سه سال از تاریخ وقوع جرم است در مانحن فیه از تاریخ تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق مستحدثات فوق الذکر (1389 و 1392 تا تاریخ صدور اولین دستور تعقیبی 98/2/2 بیش از سه سال سپری شده است بنا به مراتب فوق الذکر بزه عنوان شده در این رابطه مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی بوده که با این وصف دادگاه تجدید نظر خواه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به بند ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و در اجرای مقررات بند ث ماده 13 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می نماید اما اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به قلع و قمع فوندانسیون ساختمان فعلی به مساحت 220 متر مربع و پرداخت جزای نقدی در این رابطه از حیث اتهام منتسبه است توجها به مندرجات صورت جلسه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها به شرح صفحه چهارم پرونده و نظریه ارازی کارشناس رسمی به شرح صفحات پنجاه و هشت لغایت شصت پرونده و پاسخ استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشعر بر وقوع ملک مورد شکایت در خارج از محدوده قانونی طرح هادی مصوب روستا به شرح صفحه یکصد و پنج پرونده هر چند از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و اعتراض و مدللی که موجبات نقض و گسیختن این قسمت از رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دداگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدید نظر خواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی متر تب نیست النهایه دادگاه به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدید نظر خواه را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و مستندا به مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جزای نقدی مقرر در حکم را پس از کسر جزای نقدی متعلقه به سایر مستحدثاث به مبلغ 20/001/000 ریال تقلیل و تخفیف داده و این قسمت از دادنامه معترض عنه را در نهایت ضمن رد تجدید نظر خواهی عنوان شده و با استناد به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران     عبدالرحیم دادگر نیا 
مستشار شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران    بهزاد کامجو

منبع : سایت دکتر علی صابری

مطالب مرتبط

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

عدم اجازه قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

دستورالعمل دریافت تقاضا

دستورالعمل ماده10آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی