آخرین تغییرات صدور گواهی انحصار وراثت

آخرین-تغییرات-صدور-گواهی-انحصار-وراثت

اگر متوفی دارای اموالی بیشتر ۵۰۰میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان باشد گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می شود و نیازمند نشر آگهی است


در سال ١٣٩٩ در رویه قضایی:
مطابق بخشنامه شماره۳۸۳۸۴مورخ۷/۷/۱۳۹۹ وزارت دادگستری اگر متوفی دارای اموالی بیشتر ۵۰۰میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان باشد گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می شود و نیازمند نشر آگهی است.

بنابراین

۱/  اگر شخص فوت شده اموالی کمتر از مبلغ۵۰میلیون تومان داشته باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌کنند .مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشر آگهی بسیار کوتاه تر خواهد بود .
۲/ مدت زمان اخذ انحصار وراثت محدود دارای اموال کمتر از پانصد میلیون ریال ۳ تا ۷ روز کاری است شایان ذکر است که سابق بر این ملاک برای حصر ورثه نامحدود سی میلیون ریال بود که هم اکنون مطابق بخشنامه جدید انحصار وراثت مذکور که مورد تایید ریاست قوه قضاییه در مورخ دوم مهر۹۹هم قرار گرفته است، اموال متوفی معادل۵۰میلیون تومان است.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهى حصروراثت:
۱ - استشهادیه محضری
۲ - شناسنامه متوفی
۳- عقدنامه یا رونوشت
۴- شناسنامه وراث
۵- احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده
میباشد.
لازم به توضیح است،برای فوت شدگان بعد از سال۹۵نیاز به اخذ مالیات بر ارث برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نیست.


مطالب مرتبط

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387

آئین نامه اصلاحات ارضی

مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی

آیین نامه اجرایی قانون معادن