اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب کسر پارکینگ)

اعتراض-به-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(تخریب-کسر-پارکینگ)

مستفاد از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مصوب 1344,04,11، در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تنها رای به اخذ جریمه از یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان صادر نماید


حکم به ورود

شاکی: .....
طرف شکایت:  .......
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک .... فرعی از .... اصلی بخش .... بوده که در سال .... پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده اما علی رغم اختیار کمیسیون ماده صد در صدور حکم به تخریب یا جریمه و بر خلاف رویه سابق نسبت به همسایگان، به موجب رای شماره ..... مورخ ..... حکم به تخریب صادر نموده است. لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی مرتکب تخلفات عدیده ای از جمله اضافه بنای مسکونی مازاد بر تراکم، احداث خرپشته و کسر پارکینگ گردیده که مغایر مفاد پروانه بوده لذا شهرداری طبق تبصره ۱ ماده صد موضوع را در کمیسیون مطرح و کمیسیون مزبور مطابق تبصره ۲ ماده صد حکم به تخریب مستحدثات صادر نموده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

مستفاد از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تنها رای به اخذ جریمه از یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان صادر نماید، لذا با عنایت به این که در این پرونده، کمیسیون نسبت به تخلف کسر پارکینگ حکم به تجمیع و تخریب مستحدثات صادر نموده در حالی که مکلف به صدور حکم جریمه بوده است، از این حیث رای معترض عنه واجد ایراد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و ارجاع به همان کمیسیون جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی)

رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 12 22 با اصلاحات بعدی

صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی

مرجع تغییر کاربری املاک (مورخ 1393 12 27)