اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (عدم احراز ذی نفعی)

اعتراض-به-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(عدم-احراز-ذی-نفعی)


شاکی:  .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: کمیسیون ماده صد نسبت به ملک پلاک ثبتی ... حکم به پرداخت جریمه صادر نموده در حالی که بر خلاف رویه سابق نسبت به همسایگان، حکم به تخریب صادر می نمود لذا تقاضای نقض رای کمیسیون را دارم. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: اولاً شاکی دارای نفع و سمتی در شکایت نبوده و تنها به دلیل وجود خصومت شخصی اقدام به طرح دعوا نموده است. ثانیاً مطابق ماده ۱۰۰ کمیسیون دارای صلاحیت اختیاری حکم به تخریب و جریمه بوده است. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که مطابق اوراق و محتویات پرونده، شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر ذی نفعی خویش اعم از سند مالکیت، اجاره نامه یا سند مثبت مجاورت جهت طرح شکایت ارائه ننموده و علی رغم ابلاغ اخطاریه، نسبت به ارائه اسناد و مدارک لازم در این خصوص اقدام نکرده است، لذا به لحاظ عدم احراز ذی نفعی و به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آراء شماره مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴ ، ۲۱۵ مورخ ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۶۹ و ۱۱۵ مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری

ذی نفعی در دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

تمسک بی مورد و خلاف قانون شعب دیوان به ماده 10 قانون مدنی

ابطال عملیات تملکی

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)