افزایش محدوده طرح هادی و وضعیت قلع و قمع از حیث تغییر کاربری

افزایش-محدوده-طرح-هادی-و-وضعیت-قلع-و-قمع-از-حیث-تغییر-کاربری

با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر و در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد


استعلام :

بازنگری طرح هادی روستاها از ناحیه بنیاد مسکن و قرار گرفتن اراضی مشمول حکم قلع و قمع در داخل محدوده قانونی روستاها پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هدف قانون گذار را تامین نمی کند و محکوم علیه پس از اجرای تخریب مجاز به احداث مستحدثات خواهد بود با عنایت به تبصره 5 الحاقی 1/8/1385 ذیل ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند ص ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اجرای احکام کیفری را باچه تکلیفی مواجه خواهد کرد؟آیا مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 2، 9 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند "د" ذیل ماده یک و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیأت وزیران، هدف مقنن از پیش بینی قلع و قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر و در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد. بنابراین در فرض استعلام که در خصوص حکم به محکومیت قلع و قمع بنای احداثی است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی به اجرای حکم ندارد و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی خارج است.

شماره نظریه : 1198/96/7شماره پرونده : 1103-1/168-95تاریخ نظریه : 1396/05/30

 

محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی ملکی
 


مطالب مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی - وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی

آزادسازی 700 هکتار از اراضی زراعی و باغ های البرز پس از سفر رئیسی، حجم آزاد سازی ها با 10 سال اخیر برابری می کند

اعتراض به آرای کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی (رأی وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392 3 28)

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت سکونت مجاز است ؟