قائم مقامی در دعوای تنظیم سند رسمی بعد از خرید ملک

قائم-مقامی-در-دعوای-تنظیم-سند-رسمی-بعد-از-خرید-ملک

چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست صدور اجرائیه بنماید


استعلام :

«الف» ملک را از «ب» خریداری می کند «ب» هم آن را از «ج» خریداری کرده بود «ب» علیه «ج» طرح دعوی می نماید و دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند صادر می کند «الف» هم به طور جداگانه علیه «ب» طرح دعوی می نماید که نهایتاً گزارش اصلاحی به این نحو صادر می شود که پس از آنکه «ب» حکم به الزام به تنظیم سند علیه «ج» را اجرا کرد و سند به نام وی شد نسبت به انتقال سند به نام «الف» اقدام نماید «ب» علی رغم صدور حکم قطعی از اجرای حکم خودداری می کند و در نتیجه زمینه برای اجرای گزارش اصلاحی فراهم نمی شود آیا «الف» به عنوان ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رأی قطعی له «ب» و علیه «ج» را با توجه به گزارش اصلاحی نماید در صورت منفی بودن پاسخ راه حل چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

درفرض استعلام چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست صدور اجرائیه بنماید ولی اگر رأی صادره راجع به الزام «ج» به نفع «ب»، بعد از انتقال ملک از سوی «ب» به «الف» صادر شده باشد، رأی یاد شده می‌تواند از سوی «الف» مورد اعتراض ثالث قرار گیرد تا با الغای رأی صادره به دلیل عدم ذینفعی «ب» در زمان صدور آن، زمینه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توسط «الف» به طرفیت «ج» فراهم آید.

شماره نظریه : 1133/96/7    شماره پرونده : 69-721/1-645    تاریخ نظریه : 1396/05/18

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مطالب مرتبط

قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25

تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد شود

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه

چگونه یک دادخواست حقوقی بنویسیم؟

تحقق انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان بدون تعیین واحد