قوانین

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی
آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فرو‌ش و و‌اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امرمسکن به شرکتهای تعاو‌نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383,03,06با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381,05,06با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال
قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال
قانون تأسیس سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370,10,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
عدم ابطال سند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له
عدم ابطال سند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له
عدم ابطال سند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له همانند آنچه که در ماده ۲۴ قانون ثبت آمده است
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی – مصوب 1385-
قانون واگذاری ساختمانهایی که در رابطه با سیل و زلزله در مناطق
قانون واگذاری ساختمانهایی که در رابطه با سیل و زلزله در مناطق
قانون واگذاری ساختمانهایی که در رابطه با سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور احداث شده یا می شود
لایحه نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله
لایحه نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله
لایحه نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن ‌مصوب 1358 9 4
لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب
لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب
لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب به صاحبان اعیانی خانه های ساخته شده در اراضی مذکور‌مصوب 1358 6 28
قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری
قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (25)‌ساله شهر تهران که امکان داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک
لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنوب کارخانه سیمان ری ‌مصوب 1358 7 8
آیین نامه اجرایی ماده 5 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد
آیین نامه اجرایی ماده 5 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد
‌آیین‌نامه اجرایی ماده 5 لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز الغاء قراردادهای کشت و‌صنعت 1358 11 03
آیین نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در
آیین نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در
‌آیین‌نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از ارضای واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و‌صنعت  1358 10 22
لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز
لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز
لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت
لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در
لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در
لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد دز ( خوزستان) به کارگران کشاورزی و خوش نشینان و صاحبان اعیانی باغها
تصویب نامه راجع به استرداد زمین های منطقه سالاریه
تصویب نامه راجع به استرداد زمین های منطقه سالاریه
تصویب نامه راجع به استرداد زمین های منطقه سالاریه قم به مالکان آنها 
آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری و
آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری و
آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی 
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان میراث
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان میراث
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور ‌مصوب 1364,11,10
تصویب نامه درخصوص حفاظت و استفاده از غارهای طبیعی کشور
تصویب نامه درخصوص حفاظت و استفاده از غارهای طبیعی کشور
تصویب نامه درخصوص حفاظت و استفاده از غارهای طبیعی کشور مصوب 1381,11,30
قانون سقط درمانی
قانون سقط درمانی
قانون سقط درمانی مصوب 1384,03,10