قوانین

قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396,03,10
آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی
آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی
آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393,06,05
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل غیر عمد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل غیر عمد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل غیر عمد مصوب 1393,02,16
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب 1391,09,29
قانون مجازات قاچاق اسحله و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
قانون مجازات قاچاق اسحله و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390,06,07
قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388,12,16
آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387,09,12با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مصوب 1398,11,20
قانون تثبیت آب بهای زراعی
قانون تثبیت آب بهای زراعی
قانون تثبیت آب بهای زراعی
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب 11 10 1369)    
قانون راجع به قنوات
قانون راجع به قنوات
قانون راجع به قنوات 1309 06 06
اصلاح تبصره ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
اصلاح تبصره ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
اصلاح تبصره ماده (5) آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1393,05,26
آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
آئین نام اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369,09,25
آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
آئین نام اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369,09,25
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369,03,08
آیین نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشود
آیین نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشود
آیین‌نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شود مصوب 1373,10,28
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373,02,18با اصلاحات و الحاقات بعدی
میزان بخشودگی موضوع تبصره 1قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب
میزان بخشودگی موضوع تبصره 1قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب
میزان بخشودگی موضوع تبصره 1 قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1362,07,10
رسیدگی خارج از نوبت و سریع به دعاوی و جرایم موضوع قانون توزیع عادلانه آب
رسیدگی خارج از نوبت و سریع به دعاوی و جرایم موضوع قانون توزیع عادلانه آب
رسیدگی خارج از نوبت و سریع به دعاوی و جرایم موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363,08,15