پشتیبانی سریع 09128776575

آرای وحدت رویه

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعات بیشتر...

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 1092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٠٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره٣ ماده ٢٢ عوارض سھم شھرداری از تفکیک اراضی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر تسوج از تاریخ تصویب

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور

رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور

رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز

پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز

پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ٣٧٠ ٩۶ ٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶ ٩ ١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفھ خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور

رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور

رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 

رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 

رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 800 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 800 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار

اطلاعات بیشتر...