آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی
رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور
چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود
رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست
رای وحدت رویه شماره 809 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 809 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌ کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد
رای وحدت رویه شماره 42 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 42 دیوان عالی کشور
هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است
رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ۲ ۲۳، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود
رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود
رای وحدت رویه شماره 806 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 806 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی ندارد
رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور
مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است
رای وحدت رویه شماره 750 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 750 دیوان عالی کشور
صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد
مرجع‌صالح ‌رسیدگی به دعوای اثبات ‌مالکیت اراضی زراعی
مرجع‌صالح ‌رسیدگی به دعوای اثبات ‌مالکیت اراضی زراعی
تفکیک بین بازه زمانی استقرار صلاحیت دادگاه و هیات حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
‌رأی وحدت رویه شماره 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی وحدت رویه شماره 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه های مذکور مصادره شده است
رای وحدت رویه شماره 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه ‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد
رای وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری
رای وحدت رویه شماره 724 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 724 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند
رای وحدت رویه 27 مورخ 15-3-1353
رای وحدت رویه 27 مورخ 15-3-1353
خلاصه رای در ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی که مورد قبول اداره آمار واقع نشده، برای ابطال آن به دادگاه مراجعه شده و عنوان دعوا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است
رای وحدت رویه 35 مورخ 29-3-1352
رای وحدت رویه 35 مورخ 29-3-1352
ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره ۱۴۸۵۹-۱۳ ۱۰ ۵۲ پرونده های کلاسه ۱ ۸۷۵ و ۲ ۸۶۶ ۵۲ و ۸۲۴ ۵۲ را ارسال و اشعار داشته­ اند که در مورد ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده اینک با بررسی احکام موجود در پرونده ­های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می شود