پشتیبانی سریع 09128776575

آرای وحدت رویه

به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود

به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود

به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 622 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 622 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض نسبت بھ عدم استحقاق کارکنان شھر ایلام در برخورداری از فوق العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی بھ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر

صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر

صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای شماره های 549 الی 550 مورخ 1399 04 17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره های 549 الی 550 مورخ 1399 04 17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399 05 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399 05 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی صادر شد

رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی صادر شد

رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون‌های استخدامی صادر شد

اطلاعات بیشتر...

لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۵۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات ٣ ۵ ٨۶ ٣۴۴٨ ش مورخ ١٣٨۶ ٨ ٢۶ وو ١١ ١٢ ١٣٨٧ مورخ ش ٧۴١٢ ٨٨ ۵ ٣ و ۴ ٣ ١٣٨٧ مورخ ش ۵١١ ٨٧ ۵ ٣ و ١٨ ٩ ١٣٩۶ مورخ ش ٧۵٩٠ ٨۶ ۵ ٣  کرج شھر اسلامی شورای ٢٧ ١ ١٣٩٠ مورخ ش ٧٧١۴ ٩٠ ۵ ٣

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 440 مورخ 20-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 440 مورخ 20-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 440 مورخ 20-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 1399-04-10 -790 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 1399-04-10 -790 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 1399-04-10 -790 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح دادنامه شماره ٢٧٢٧ـ١٣٩٨ ١٠ ۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 530-528 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 530-528 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 530-528 مورخ 1399-04-10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...