پشتیبانی سریع 09128776575

آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد

ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش که در بخشی از آن، تأیید سلامت جسمانی داوطلبان داشتن حداقل پنج دهم بینایی برای هر چشم بود، غیرقانونی دانست و باطل کرد

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمانهای تا سقف 1750 متر مربع خلاف قانون می باشد »

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب27 10 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسال می‌باشد

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 572

رای وحدت رویه شماره 572

رای وحدت رویه شماره 572 عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2985 مورخ 1398-10-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2985 مورخ 1398-10-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢6٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره ١4 ٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4 ٣ ١6 معاون توسعھ و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 782 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 782 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 782 ـ 1398 9 19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 783 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 783 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 783 ـ 1398 9 19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 784 ـ 1398 9 26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 785 ـ 1398 10 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢66٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای ٣٨ 4 ٢٢4٣٢ـ ١٣٩4 ٧ ١4 ،٣٨ 4 ٢٠١١٢ـ خراسان استانداری عمرانی امور ھماھنگی معاون ٢٨ 5 ١٣٩4 ـ ١٧٠٨٠ 4 ٣٨ ،١4 6 ١٣٩5 ـ١٨٢4٨ 4 ٣٨ ،١ ٧ ١٣٩5 رضوی و بند ٢ صورتجلسھ مورخ ١٣٩6 ١٢ ١٩ شورای فنی استان خراسان رضوی

اطلاعات بیشتر...