آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 724 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 724 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند.
رای وحدت رویه 27 مورخ 15-3-1353
رای وحدت رویه 27 مورخ 15-3-1353
خلاصه رای در ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی که مورد قبول اداره آمار واقع نشده، برای ابطال آن به دادگاه مراجعه شده و عنوان دعوا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است
رای وحدت رویه 35 مورخ 29-3-1352
رای وحدت رویه 35 مورخ 29-3-1352
ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره ۱۴۸۵۹-۱۳ ۱۰ ۵۲ پرونده های کلاسه ۱ ۸۷۵ و ۲ ۸۶۶ ۵۲ و ۸۲۴ ۵۲ را ارسال و اشعار داشته­ اند که در مورد ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده اینک با بررسی احکام موجود در پرونده ­های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می شود
رای وحدت رویه 43 مورخ 10-8-1351
رای وحدت رویه 43 مورخ 10-8-1351
چنانچه کسی با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ­ای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله­ ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود
رای وحدت رویه 224 مورخ 8-8-1349
رای وحدت رویه 224 مورخ 8-8-1349
در دادخواست حذف یکی از دو نام در اسناد سجلی (شناسنامه) برای اثبات این که صاحب سند به یکی از دو نام مشهور است و به نام دیگر شهرت ندارد شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند قابل ترتیب اثر در دادگاه است
رای وحدت رویه 190 مورخ 1-11-1348
رای وحدت رویه 190 مورخ 1-11-1348
خلاصه رای در اختلاف بین مالک و زارع سازمان اصلاحات ارضی صلاحیت دارد
رای وحدت رویه ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷-۷-۳
رای وحدت رویه ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷-۷-۳
صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین مالک و زارع
رای وحدت رویه 1544 مورخ 22-09-1344
رای وحدت رویه 1544 مورخ 22-09-1344
در موضوع استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده (مشارالیه) ندارد
رای شماره 1304 هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1304 هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه ١۵ ۴ ١٣٩٨ ـ٩٨ ١١ ۵۵ ٣٧٨٩ شماره به تھران پزشکی علوم
رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27-07-1344
رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27-07-1344
مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵۰ از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید
رای وحدت رویه 1309 مورخ 1399 4 27
رای وحدت رویه 1309 مورخ 1399 4 27
در موضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دو رویه مخالف به شرح زیر در دیوان کشور اتخاذ شده است
رای وحدت رویه شماره 4253 مورخ 1338 9 13
رای وحدت رویه شماره 4253 مورخ 1338 9 13
در مورد مبدأ مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر رویه­ های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ شده است
رای وحدت رویه 3746 مورخ 1338 8 3
رای وحدت رویه 3746 مورخ 1338 8 3
در موضوع دعاوی مختومه در هیئت های املاک واگذاری دو رأی مشابه از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است
رای وحدت رویه ۲۹۱۲ –مورخ ۱۳۳۷ ۱۰ ۲
رای وحدت رویه ۲۹۱۲ –مورخ ۱۳۳۷ ۱۰ ۲
با توجه به ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست
رای شماره 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٢٩٨ و ١٢٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت
رأی وحدت رویه شماره 794
رأی وحدت رویه شماره 794
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت‌رویة قضایی ردیف ۲۲ ۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۴ـ ۱۳۹۹ ۵ ۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد     معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی
قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی
در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲ ۱۱ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب