دیه

دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه
امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه
امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه
مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام میدهد
مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام میدهد
مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام می‌دهد
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
میزان دیه در هر جرمی چقدر است ؟
میزان دیه در هر جرمی چقدر است ؟
قانون برای پرداخت دیه مطابق با هر جرمی مبلغی را معین کرده است
در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟
در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟
بر اساس قانون دیه برعهده شخصی است که خسارت و ضربه‌ای را به دیگری وارد می‌کند، اما گاهی اوقات دیه فرد از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود
پرداخت دیه از بیت المال
پرداخت دیه از بیت المال
بر اساس قانون، پرداخت دیه بر عهده شخصی است که به فرد مقابل خود ضربه‌ای وارد کرده است، اما برخی مواقع پرداخت دیه از حساب دولت و از بیت‌المال پرداخت می‌شود