نظریات مشورتی

شکایت از فرد غیر ایرانی
شکایت از فرد غیر ایرانی
شکایت از فرد غیر ایرانی
عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟
اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی
اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی
اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر
نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی
نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی
نظریه مشورتی در مورد پرونده هایی با موضوع تغییر کاربری اراضی که حکم قلع و قمع بنا صادر شده
نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی
نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی
سازمان جهادکشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی ولذا هیچ یک ازوظایف و اختیارات شاکی را ندارد
نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ
نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ
نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ
نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه
نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه
نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه
نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل
نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل
نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث اجرائی به حکم قلع و قمع
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث اجرائی به حکم قلع و قمع
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است و طبق ماده 661 همین قانون، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری خواهد بود
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
چنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند، آیا دستور مذکور قطعی است یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی است؟
معامله فضولی چیست ؟
معامله فضولی چیست ؟
معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟
منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟
منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟
منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده اما اصلاً فشنگ نداشته، آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
آیا لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟
احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع
احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع
احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع پرسش آیا در رسیدگی به پرونده ها در دادسرا می توان بدوا مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار و از وی در خصوص موضوع شکایت تحقیق کرد ؟در صورت اقرار به ارتکاب بزه اقرار وی چه حکمی دارد؟