مسکن

آیا می‌توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟
آیا می‌توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟
مطابق با قانون برای توقیف آپارتمان مسکونی بابت مهریه نظرات متعددی وجود دارد
منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
نمایندگان منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص کردند