بررسی سمت هیأت امنای مساجد جهت طرح دعوی

بررسی-سمت-هیأت-امنای-مساجد-جهت-طرح-دعوی

در صورتی‌ که مسجد دارای اساسنامه باشد، مطابق آن عمل می‌ شود؛ در غیر این صورت؛ مسجد، موقوفه محسوب و دارای شخصیت حقوقی است


آیا هیأت امنای مساجد منفرداً یا مجتمعاً دارای سمت جهت طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی راجع به امور مسجد می‌ باشند؟

 نظر هیئت عالی

در صورتی‌ که مسجد دارای اساسنامه باشد، مطابق آن عمل می‌ شود؛ در غیر این صورت؛ مسجد، موقوفه محسوب و دارای شخصیت حقوقی است و مطابق بند و ماده 7 آیین‌ نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران، اگر امین یا هیأت امناء مسجد از سوی اداره حج و اوقاف و امور خیریه تعیین شده باشد، اختیار طرح دعوی و دفاع از حقوق اماکن مذهبی چون مسجد و تعقیب دعاوی طرح شده له و علیه آنها و نیز اختیار انتخاب وکیل برای انجام امور مربوط به مسجد را دارند؛ اگر امین یک نفر باشد، به صورت انفرادی و اگر هیأت امناء باشد، به استناد ماده 4 آیین ‎نامه مذکور مسئولیت مشترک دارند و مطابق مقررات مذکور تصمیمات هیأت امناء با اکثریت آراء اتخاذ می‌ شود؛ اما اجرای مصوبات هیأت امناء با رئیس هیأت امناء می‌ باشد که می‌ تواند اقدام به طرح دعوی یا دفاع یا انتخاب وکیل براساس مصوبات هیأت امناء نماید و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد (ماده 14) مصوب سال 94، در صورت داشتن امام جماعت ثابت برای مسجد، مدیر امور مسجد و رئیس هیأت امنای مسجد می‌ باشد. (ماده 13) و در بند خ ماده 14 مقررات مذکور، حدود اختیارات هیأت امناء قید شده است.

نظر اکثریت

چنانچه مسجد دارای اساسنامه است، مطابق اساسنامه عمل می‌ شود و در غیر اینصورت با توجه به اینکه مسجد، موقوفه محسوب می‌ شود و وقف دارای شخصیت حقوقی است و اینکه لفظ هیأت، ظهور در اجتماع دارد و با استفاده از ملاک ماده 669 قانون مدنی و همچنین بند خ ماده 14 آئین‌ نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف رئیس یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 65/2/10 و نیز ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج طرح دعوی و یا دفاع از آن لزوماً باید مجتمعاً توسط هیأت امنای مسجد انجام گیرد مگر اینکه اذن به شخص واحد داده شود.

نظر اقلیت

چنانچه در اساسنامه پیش‌ بینی خاصی نشده باشد ضرورتی به طرح دعوی به صورت مجتمعاً نیست و انفرادی نیز امکان طرح دعوی وجود دارد خصوصاً اینکه مصلحت مسجد نیز بعضاً اقتضای اقدام یکی از اعضای هیأت امناء را دارد.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : مرکز آموزش قوه قضائیه

مطالب مرتبط

بررسی همه جانبه عطف به ماسبق نشدن قانون

تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و اراضی مجاور معابر عمومی

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی مصوب 1380,07,28