دعاوی ملکی

بررسی سمت هیأت امنای مساجد جهت طرح دعوی
بررسی سمت هیأت امنای مساجد جهت طرح دعوی
در صورتی‌ که مسجد دارای اساسنامه باشد، مطابق آن عمل می‌ شود؛ در غیر این صورت؛ مسجد، موقوفه محسوب و دارای شخصیت حقوقی است
مالیات نقل و انتقال املاک
مالیات نقل و انتقال املاک
مالیات نقل و انتقال املاک طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ۵% ارزش معاملاتی (که مطابق ماده ۶۴ همان قانون تعیین می‌گردد) محاسبه می‌شود در صورت انتقال حق واگذاری (حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که به سرقفلی معروف است) ۲% مبلغ دریافت شده توسط مالک، ملاک تعیین مالیات خواهد بود
جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی
جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی
با توجه به مواد 17 و 130 ق آ د م و توجهاً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث صرفاً تحت عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض  دارد؛ زیرا فرایند رسیدگی ماهوی خاتمه یافته و معترض ثالث اجرایی ممکن است متعدد باشند (نظر دکتر شمس هم همین است، شماره های 1077 الی 1080، جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی)
صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه التزام در قرارداد موضوع مال غیر منقول
صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه التزام در قرارداد موضوع مال غیر منقول
در دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی که تعهد انجام عمل مالی غیر منقول باشد؛ آنچه که مطالبه شده، مال منقول از نوع وجه نقد است و با رعایت نصاب قانونی می تواند در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد
نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده
نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده
در صورتی که ملکی از طریق مزایه خریداری گردد و متصرف داشته باشد، عده ای معتقدند، اجرای احکام موظف به خلع ید از متصرف است و عده دیگر برای خلع ید متصرف معتقد به طرح دعوا هستند
قدر السهم آپارتمان
قدر السهم آپارتمان
هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب 
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب 
ستاد اجرائی فرمان امام به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل 49 در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردیده است
اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع
اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع
تمام ملک از ید محکوم علیه حتی اگر مالک مشاعی باشد خلع ید می شود؛ لیکن در اختیار محکوم لهی که مالکیت مشاعی دارد گذاشته نمی شود و تصرفات مالکین مشاعی مطابق مقررات ناظر بر املاک مشاعی است
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
چنان‌چه رأی غیرقابل افراز ملک، صادر و قطعی شده است، درخواست فروش صرفاً نسبت به عین، منهای منافع نود و نه ساله مورد وصیت قابلیت استماع دارد راه حل دیگر در راستای نظر فوق این است که با فروش عین و منافع، ما به ازای منافع نود و نه ساله فروخته شده از کل حاصل فروش صرفاً متعلق به موصی‌لهم خواهد بود
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟
آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟
آیا همه اهل آپارتمان می‌توانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟