قوانین

دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره 1 ماده 1
دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره 1 ماده 1
دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم
دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط
آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹ ۱۱ ۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (پ) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۰ ت۵۳۰۷۹هـ مورخ ۱۳۹۶ ۳ ۱، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به شرح زیر تصویب کرد
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل‌اختلاف ارجاع کنند
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1388
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1388
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 12 1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی،تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور و در هر استان هیأت سه نفره نظارت تشکیل می گردد
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها و محدوده روستا ها
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها و محدوده روستا ها
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 2 2535 بنا به پیشنهاد شماره 32569 مورخ 19 9 2534 وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن آئین‌ نامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را تصویب نمودند
قانون محل مطب پزشکان
قانون محل مطب پزشکان
فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است
آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها
آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها
آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۵ ۵ ۵) (مصوب جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹ ۹ ۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت شماره۱۱۹۵۲۳ ت۵۷۷۰۹هـ                                                         ۱۳۹۹ ۱۰ ۲۰
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ۲ ۲۳
قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی
قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی
قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 2 19 مصوب 1354 4 9
قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ ۲ ۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون حفاظت در برابر اشعه
قانون حفاظت در برابر اشعه
قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ۱ ۲۰
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 11 1398 مجلس شورای اسلامی)
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 3 14 و الحاق چند تبصره به آن
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 03 14 و الحاق چند تبصره به آن