قوانین

قانون اصلاح تبصره2الحاقی ماده76قانون اصلاح مواد72و77وتبصره ماده76قانون تأمین اجتماعی
قانون اصلاح تبصره2الحاقی ماده76قانون اصلاح مواد72و77وتبصره ماده76قانون تأمین اجتماعی
قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی‌ مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371
قانون تأمین اجتماعی
قانون تأمین اجتماعی
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ‌ مصوب 1365,03,27
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 1358,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
آئیننامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب 1369,10,12با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری ‌ مصوب 1369,06,26
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1374,03,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373,08,03با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388,10,12
تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
تصویب نامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1398,02,18
قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
قانون حمایت قضائی و بیمه ‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی مصوب 1399,02,23
قانون وظایف و مسئولیت های جمعیت حلال احمر
قانون وظایف و مسئولیت های جمعیت حلال احمر
قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت هلال احمر مصوب 1362,10,20
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352,08,21با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب 1380,06,06
قانون بیمه محصولات کشاورزی
قانون بیمه محصولات کشاورزی
قانون بیمه محصولات کشاورزی
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی از ابتدای سال 1384
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی از ابتدای سال 1384
مصوبه شورای‎عالی اداری درخصوص انحلال بنگاه توسعه ماشین‏های کشاورزی از ابتدای سال 1384
قانون بیمه اجتماعی کارگران
قانون بیمه اجتماعی کارگران
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ‌ مصوب 1339,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
آئین‌ نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث مصوب 28 12 1347
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347,10,23
قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۰۲ ۰۷