قوانین

قانون پولی و بانکی کشور
قانون پولی و بانکی کشور
قانون پولی و بانکی کشور
پرداخت هزینه انجام خدماتی که بموجب قانون انحلال بنگاه خالصجات بعهده سازمان مسکن است
پرداخت هزینه انجام خدماتی که بموجب قانون انحلال بنگاه خالصجات بعهده سازمان مسکن است
پرداخت هزینه انجام خدماتی که بموجب قانون انحلال بنگاه خالصجات بعهده سازمان مسکن است مصوب 1347,08,25
انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی مصوب 1383,11,19
آیین نامه اجرایی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
آیین نامه اجرایی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
آیین‎نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه در مورد تسریع در اجرای طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای بخشهای آب و
تصویبنامه در مورد تسریع در اجرای طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای بخشهای آب و
تصویبنامه در مورد تسریع در اجرای طرحها و پروژه‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای بخشهای اب و کشاورزی و آبرسانی به شهرها و روستاها
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و اصلاحیه آن  مصوب 1383,10,27
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از گروه مشورتی تحقیقاتی بین المللی کشاورزی
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از گروه مشورتی تحقیقاتی بین المللی کشاورزی
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از گروه مشورتی تحقیقاتی بین المللی کشاورزی مصوب 1359,02,06
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی
لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپائی مصوب 1358,09,10
قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی ‌مصوب 23 دیماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه)
قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب 1369,04,10
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
«مقرّرات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مصوب 1392,12,24
قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی
قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی
قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب 1354,11,27
قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در فدراسیون بین المللی شیر
قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در فدراسیون بین المللی شیر
قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در فدراسیون بین‌المللی شیر مصوب 1356,11,05
قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای درحال توسعه
قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای درحال توسعه
قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در «‌اتحادیه نظارت‌کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای در حال توسعه» مصوب 1365,05,02
قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین المللی پنبه
قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین المللی پنبه
قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه مصوب 1348,02,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1331,07,22
لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی
لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی
لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مصوب 1331,12,28
لایحه قانونی مجازات اخلال کنندگان در امتحانات
لایحه قانونی مجازات اخلال کنندگان در امتحانات
لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در امتحانات مصوب 1332,02,31
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مصوب 1332,03,16