امور قراردادها

معامله فضولی به چه معنا است؟
معامله فضولی به چه معنا است؟
معامله فضولی در حقیقت، انجام معامله برای مال شخص دیگری بدون اجازه مالک آن است، معامله فضولی غیر نافذ است و نیاز به اجازه مالک دارد
وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد
وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد
در صورتی که شخصی ملکی را به دیگری (الف) فروخته و بعد از فروش ملک به الف، ملک را به (ب) به صورت مشروط و معامله با حق استرداد انتقال دهد، فروش مال غیر محقق شده است
صلح عمری
صلح عمری
صلح عمری یعنی عقدی که به موجب آن مالک، مالی را به دیگری صلح (واگذار) می کند ولی حق استفاده از آن را برای خود تا آخر عمر شرط می کند، به موجب این عقد مالکیت به متصالح منتقل میگردد لکن مصالح تا آخر عمر خود می تواند از مورد صلح استفاده نماید
قابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم
قابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم
اگر در عقد جایز « شرط عدم عزل وکیل» درج شود تا زمانی که عقد جایز وجود دارد نمی توان وکیل را عزل کرد، مگر این که عقد جایز فسخ شود با عزل شدن وکیل، عقد وکالت همچنان جایز باقی می ماند ضمناً امکان ضم وکیل دیگر به وکیل سابق وجود دارد
مطالبه اجرت المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی
مطالبه اجرت المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی
 چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است
احراز صحت و اصالت سند بیع
احراز صحت و اصالت سند بیع
خواسته تنفیذ بیع و صحت معامله و اصالت آن در مواردی ‌که قانونگذار چنین دعوایی را پیش‌بینی نموده باشد،محمل قانونی داشته و امکان‌پذیر است و در سایر موارد با توجه به ماده 22 قانون ثبت و مواد 47 و 48 همان قانون طرح دعوای الزام به تنظیم سند ضروری است و تأیید صحت معامله قابل پذیرش نمی‌باشد
دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت )
دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت )
تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست
ذی نفع درخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
ذی نفع درخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
ذی نفعدرخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
تعدیل قضایی قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد
شروط مطالبه خسارت قراردادی
شروط مطالبه خسارت قراردادی
شروط مطالبه خسارت قراردادی
تاثیر قوه قاهره بر قردادها
تاثیر قوه قاهره بر قردادها
تاثیر قوه قاهره ( فورس ماژور ) بر قرارداد ها 
آثار فسخ نسبت به حق غیر
آثار فسخ نسبت به حق غیر
آثار فسخ نسبت به حق غیر
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد