دعاوی شهرداری

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مؤدیان
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مؤدیان
چنانچه مؤدیان، عوارض نوسازی خود را پرداخت نکند این موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیست
نحوه مطالبه بهای ملک مشمول طرح شهرداری
نحوه مطالبه بهای ملک مشمول طرح شهرداری
مطالبه بهای رقبه مشمول طرح از ناحیه متصرف فرع بر تملک و اجرای طرح مصوب از ناحیه شهرداری می‌باشد والا مطالبه بهای رقبه موضوعاً منتفی می‌باشد چه‌بسا رقبه مشمول طرح، بعداً و قبل از اجرای طرح مصوب بنا به عللی از شمول طرح خارج و عملاً اجرای طرح در رقبه مذکور صورت نگیرد
فک پلمب صورت گرفته توسط شهرداری
فک پلمب صورت گرفته توسط شهرداری
پلمب های اماکن توسط شهرداری را در صورتی می توان پلمب توسط مرجع صالح تلقی کرد که حکم به پلمب محل توسط کمیسیون ماده 100 و یا مراجع قضایی و یا سایر مراجعی که حق صدور تصمیم در این مورد را دارند صورت گیرد و شهرداری تنها مجری این تصمیم مرجع قانونی باشد، در غیر این صورت پلمب محل توسط مرجع قانونی صورت نگرفته و فک آن نیز جرم نمی باشد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است
نقل و انتقالات رسمی ملک
نقل و انتقالات رسمی ملک
باتوجه به اینکه سند رسمی ملک به نام فروشنده اول می‌باشد و به علاوه در رسیدگی محاکماتی و احراز وقوع عقد صحیح نیاز به احراز سلسله ایادی و مالکین قانونی و شرعی می‌باشد، ناگزیر باید آقای الف هم در دعوی طاری، خوانده دعوی قرار گیرد
تصرف ملک دیگری توسط شهرداری
تصرف ملک دیگری توسط شهرداری
مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد
توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به
توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به
با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای وصول محکومٌ‌‌به ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی
بررسی تخلف تجاوز به معابر شهر در کمیسیون ماده 100 شهرداری
بررسی تخلف تجاوز به معابر شهر در کمیسیون ماده 100 شهرداری
از جمله مصادیق تخلفات ساختمانی، تجاوز به معابر شهر است که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است
تفکیک اراضی شهری
تفکیک اراضی شهری
برای تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع شهرداری تا 43 75 درصد قدرالسهم دارد، این حق السهم به صورت رایگان به شهرداری تملیک می شود؛ در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید
اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها
اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها
شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد
ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها
ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها
دهیاری ها جزء نهاد اهای عمومی غیر دولتی هستند، بنابراین مامور دولت محسوب نمی شوند وظیفه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ندارند و فقط حق کنترل و نظارت دارند
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ابطال پروانه ساختمانی
ابطال پروانه ساختمانی
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۰۸ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶ ۲ ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
رای وحدت رویه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است
قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100
قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100
موضوع رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی)  
ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد