پشتیبانی سریع 09128776575

دعاوی شهرداری

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها

اطلاعات بیشتر...

ابطال پروانه ساختمانی

ابطال پروانه ساختمانی

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۰۸ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است

اطلاعات بیشتر...

صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی

صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی

صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی

اطلاعات بیشتر...

تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین

تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین

رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶ ۲ ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد

اطلاعات بیشتر...

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

رای وحدت رویه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

اطلاعات بیشتر...

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

رای وحدت رویه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر

اطلاعات بیشتر...

عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به رسیدگی تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی

عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به رسیدگی تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است

اطلاعات بیشتر...

قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100

قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100

موضوع رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد

اطلاعات بیشتر...

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی)  

اطلاعات بیشتر...

ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

اطلاعات بیشتر...

الزام شهرداری به صدور پروانه

الزام شهرداری به صدور پروانه

الزام شهرداری به صدور پروانه

اطلاعات بیشتر...

چه زمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری حکم به تخریب می دهد؟

چه زمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری حکم به تخریب می دهد؟

ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟

ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟

ماده ۱۰۰ شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟ بررسی‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی نشان داد که یکی از ریشه‌های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور ناشی از تعارض منافع موجود در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که راهکار حل این مشکل نیز اصلاح قوانین است

اطلاعات بیشتر...

دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد

دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد

دریافت غیرحضوری گواهی‌های پایان‌کار ساختمانی عملیاتی شد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از عملیاتی شدن دریافت غیر حضوری گواهی های پایان کار ساختمانی خبر داد

اطلاعات بیشتر...

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

اطلاعات بیشتر...