دعاوی شهرداری

تفکیک اراضی شهری
تفکیک اراضی شهری
برای تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع شهرداری تا 43 75 درصد قدرالسهم دارد، این حق السهم به صورت رایگان به شهرداری تملیک می شود؛ در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید
اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها
اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها
شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد
ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها
ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها
دهیاری ها جزء نهاد اهای عمومی غیر دولتی هستند، بنابراین مامور دولت محسوب نمی شوند وظیفه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ندارند و فقط حق کنترل و نظارت دارند
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
ابطال پروانه ساختمانی
ابطال پروانه ساختمانی
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۰۸ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶ ۲ ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
رای وحدت رویه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است
قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100
قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100
موضوع رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی)  
ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد
الزام شهرداری به صدور پروانه
الزام شهرداری به صدور پروانه
الزام شهرداری به صدور پروانه
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
ماده ۱۰۰ شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟ بررسی‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی نشان داد که یکی از ریشه‌های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور ناشی از تعارض منافع موجود در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که راهکار حل این مشکل نیز اصلاح قوانین است
دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد
دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد
دریافت غیرحضوری گواهی‌های پایان‌کار ساختمانی عملیاتی شد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از عملیاتی شدن دریافت غیر حضوری گواهی های پایان کار ساختمانی خبر داد
کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی
کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد