دیوان عدالت اداری

اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری تجاری)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری تجاری)
شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری است و شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تغییر کاربری ندارند
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون)
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334,04,11، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب کسر پارکینگ)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب کسر پارکینگ)
مستفاد از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مصوب 1344,04,11، در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تنها رای به اخذ جریمه از یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان صادر نماید
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)
وفق رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ 1390,12,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات منعی ندارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر اسناد رسمی)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر اسناد رسمی)
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر وکالت)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر وکالت)
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (پلمپ مطب و آزمایشگاه)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (پلمپ مطب و آزمایشگاه)
فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)
تصویب طرح های تفصیلی تنها بر عهده کمیسیون ماده ۵ است و تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری یا شورای معماری مناطق و موافقت با ابقای تخلفات مالک و صدور جریمه فاقد مبنا و محمل قانونی است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)
هلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر مهندسی)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر مهندسی)
وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور)
مطابق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ ۰۴ ۱۳۳۴، در صورت تخلف مالک و احداث بنای فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه کمیسیون ماده صد، صلاحیت اختیاری صدور حکم به جریمه یا تخریب دارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ ۰۴ ۱۳۳۴، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری بدون اخذ مجوز)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری بدون اخذ مجوز)
هرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و اساساً شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوزی جهت تغییر کاربری صادر نکرده اند و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)
شاکی دارای مجوز انتشار نشریه و موسسه (دفتر مطبوعاتی) است و شش دانگ ملک به نام ایشان است و مطابق ماده ۵ ‌ آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات (تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ ت ۲۲۹۱۸ ه ۲۳ ۰۴ ۱۳۸۰ هیأت وزیران) و تبصره های ذیل آن، انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفتر ممنوع است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث بنای تجاری قبل از سال 1352)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث بنای تجاری قبل از سال 1352)
در صورتی که ملک دارای سابقه کسبی قبل از سال ۱۳۵۲ باشد مالک آن می تواند به عنوان حقوق مضاعف از این تجویز شهرداری استفاده نموده و کمیسیون ماده صد حقی برای صدور رای تخریب و حکم به تعطیلی ندارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است و موضوع می‌بایست توسط کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مورد بررسی قرار گیرد
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)
صرفاً رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قرار دارد
ایراد شکلی عدم تصریح به مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی به رای کمیسیون ماده صد
ایراد شکلی عدم تصریح به مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی به رای کمیسیون ماده صد
رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد در ساختمان احداثی باشد در حالی که در مانحن فیه رای معترض عنه متضمن جهات یادشده نمی باشد
شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی
شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی
شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است
خسارت تاخیر تادیه ناشی از جریمه کمیسیون ماده صد و الزام به استرداد آن
خسارت تاخیر تادیه ناشی از جریمه کمیسیون ماده صد و الزام به استرداد آن
افزایش جریمه به دلیل وقوع تخلف جدید بوده است و از اساس خسارت تأخیر تأدیه از شاکی مطالبه و دریافت نشده است تا قابل استرداد باشد