دیوان عدالت اداری

مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی
مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی
اگر رأی داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رأی داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته است
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی
بر اساس ماده واحده ی( قانون محل مطب پزشکان) مصوب 1366 10 20، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و  وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع است