تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر

تخلیه-ملک-به-جهت-انتقال-به-غیر

براساس نظر شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف اقرار متصرف مبنی بر اجاره محل استیجاری دلیلی بر انتقال منافع بر غیر نیست ، البته نظر دادگاه قابل تامل است


رای دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای کامران.... با وکالت آقای محسن رفعتی به طرفیت آقایان و خانم 1-رضا  2-امیر 3-رامین  4-فاطمه  5-هادی نسبت به دادنامه شماره 1288 مورخه 99/10/21 صادره از شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای نامبرده به خواسته تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی 487/3526 موضوع قرارداد اجاره نامه رسمی شماره 50833 مورخه 1344/2/26 دفترخانه7 تنظیمی بین مورث تجدید نظر خواندگان 1 الی 4 و مالک قبلی آقای باقر.... به لحاظ انتقال منافع به تجدید نظر خوانده ردیف آخر با توجه به احراز عدم انتقال آن  صادر و اعلام شده است به شرح دادخواست تقدیمی اولاً: تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم منکر انتقال مورد اجاره به تجدید نظر خوانده ردیف آخر شده و اعلام نموده است که نامبرده کارگر پیرایشگاه (سلمانی) و جواز کسب مغازه به نام مورث وی می باشد لذا این ادعا مطابق با مفاد اجاره نامه و جواز کسب تشخیص داده می شود و خلاف آن مستلزم ارائه دلیل شرعی و قانونی از طرف مدعی است ثانیاً: وجود دستگاه پز به نام آقای هادی.... و پرداخت قبوض آب و برق و گاز توسط نامبرده دلیل قانونی مبنی بر اجاره ملک توسط نامبرده از سایر خواندگان تلقی نمی گردد زیرا مرجع قانونی ازجمله اتحادیه مربوط  و شهرداری براساس مفاد جواز کسب حقوق صنفی و قانونی خود را از صاحب جواز اخذ می نمایند ثالثاً: اقرار آقای هادی.... مبنی بر تعلق منافع مغازه به بالمناصفه موجب اثبات رابطه استیجاری بین نامبرده و خواندگان دیگر نمی گردد زیرا اقرار العقلا علی انفسهم جایز و این موضوع نسبت به موجرین یاد شده ادعا تلقی می گردد که مستلزم اثبات آن توسط آقای.... مبنی بر وقوع عقد اجاره نامه می باشد بنابراین ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض به را تایید می نماید این رای با اختیار حاصله از مواد 330 365 از قانون آئین  دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است.
مستشاران شعبه55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر

صوری بودن قرارداد و علل آن

رای وحدت رویه 27 احکام شماره 570-61 مورخ 24-9-1350 و 554-50

مطالبه قیمت سرقفلی در صورت عدم گشایش مغازه

اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی