پشتیبانی سریع 09128776575

نظریات مشورتی

نظریات مشورتی آذر ماه 99

نظریات مشورتی آذر ماه 99

نظریات مشورتی آذر ماه 99

اطلاعات بیشتر...

دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست

دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست

دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست

اطلاعات بیشتر...

نظریات مشورتی مهر ماه 1399

نظریات مشورتی مهر ماه 1399

نظریات مشورتی مهر ماه 1399

اطلاعات بیشتر...

نظریات مشورتی شهریور ماه 1399

نظریات مشورتی شهریور ماه 1399

نظریات مشورتی شهریور ماه 1399

اطلاعات بیشتر...

نظریات مشورتی آبان ماه 1399

نظریات مشورتی آبان ماه 1399

نظریات مشورتی آبان ماه 1399

اطلاعات بیشتر...

انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399

انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399

انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399

اطلاعات بیشتر...

نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24

نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24

نظریه شماره ۹۹ ۹۵ ۷ ـ ۲۴ ۱ ۱۳۹۵

اطلاعات بیشتر...

نظریات مشورتی تیرماه 99

نظریات مشورتی تیرماه 99

قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال

قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

اطلاعات بیشتر...

برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل،وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد

برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل،وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد

مسئولیت کیفری منابع طبیعی در سقوط درخت یا سرشاخه در پارک جنگلی

مسئولیت کیفری منابع طبیعی در سقوط درخت یا سرشاخه در پارک جنگلی

چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی شود و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد، آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟

اطلاعات بیشتر...

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

اطلاعات بیشتر...

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

چنانچه در پرونده‎ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‎الوثاقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنان متعهد به حاضر کردن مضمون‌عنه هستند، آیا اولویتی بین آنها وجود دارد؟

اطلاعات بیشتر...

در چه مواردی می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟

در چه مواردی می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟

در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمی‌توان آن را پرداخت نکرد

اطلاعات بیشتر...

اثر رضایت حقوقی در پرونده کیفری

اثر رضایت حقوقی در پرونده کیفری

اثر رضایت حقوقی در پرونده کیفری

اطلاعات بیشتر...

فرق بطلان و ابطال معامله

فرق بطلان و ابطال معامله

فرق بطلان و ابطال معامله

اطلاعات بیشتر...

چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی

چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی

چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی

اطلاعات بیشتر...

اعتراض برنده مزایده ملک

اعتراض برنده مزایده ملک

اعتراض برنده مزایده ملک

اطلاعات بیشتر...

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394 که اعلام کرده است گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آرا صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟ 

اطلاعات بیشتر...