پشتیبانی سریع 09128776575

نظریات مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

شخصی مرتکب 30 فقره سرقت موضوع ماده 661 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که جرم درجه 6 است، شده و فردی در این 30 فقره سرقت معاونت کرده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

بر اثر تصادف فردی دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده و این آسیب موجب زوال عقل وی نیز شده است

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است؛ پیش از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‎شود

اطلاعات بیشتر...
ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه

ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه

ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است

اطلاعات بیشتر...
حق شفعه در فروش ساختمان

حق شفعه در فروش ساختمان

حق شفعه در فروش ساختمان

اطلاعات بیشتر...
وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه

وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه

وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه

اطلاعات بیشتر...
سهو قلم در نظر کارشناسی

سهو قلم در نظر کارشناسی

سهو قلم در نظر کارشناسی

اطلاعات بیشتر...
شکایت از فرد غیر ایرانی

شکایت از فرد غیر ایرانی

شکایت از فرد غیر ایرانی

اطلاعات بیشتر...
عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

اطلاعات بیشتر...
اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی

اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی

اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی

نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی

نظریه مشورتی در مورد پرونده هایی با موضوع تغییر کاربری اراضی که حکم قلع و قمع بنا صادر شده

اطلاعات بیشتر...
نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی

نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی

نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی

اطلاعات بیشتر...
نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ

نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ

نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ

اطلاعات بیشتر...
نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه

نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه

نظریه ی مشورتی در خصوص تععین محل سکونت زوجه

اطلاعات بیشتر...
نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل

نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل

نظریه ی مشورتی در مورد تغییر شغل

اطلاعات بیشتر...
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث اجرائی به حکم قلع و قمع

نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث اجرائی به حکم قلع و قمع

نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث

اطلاعات بیشتر...