آرای حقوقی

اعتبار شرط فاسخ
اعتبار شرط فاسخ
انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است
اثبات مالکیت
اثبات مالکیت
دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع ندارد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دولت
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دولت
با توجه به مهلت 18ماه دولت برای پرداخت محکوم به، شروط تمکن مالی و امتناع از پرداخت قبل از انقضاء این مهلت جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه محرز نیست لیکن پس از انقضاء این مهلت امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود دارد
توقیف عملیات اجرایی درخصوص چک
توقیف عملیات اجرایی درخصوص چک
هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به رای قطعی صادره از دادگاه دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نماید مگر اینکه از طرق مطرح در قانون مانند واخواهی و اعاده دادرسی موجبات توقف حکم صادر گردد و ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات مصوب 13 8 1397 ناظر به مواردی است که با درخواست خواهان بدون صدور حکم، اجراییه صادر که منصرف از موضوع مطروحه است
خسارت ناشی از کسری مساحت مبیع به نرخ روز
خسارت ناشی از کسری مساحت مبیع به نرخ روز
به باور دادگاه ملاک مستخرج از رای وحدت رویه 811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 7  قانون پیش فروش ساختمان اقتضا دارد هرگاه خسارتی (خواه در فرض نقض عهد قراردادی و صدمه به موقعیت مشروع ناشی از قرارداد و خواه ناشی از بطلان قرارداد و تلف فرصت تحصیل ارزش مورد تعهد) ناشی از تقصیر یا تغریر طرف قرارداد است، قیمت حین الاداء ملاک محاسبه قرار گیرد
شکایت انتقال مال به غیر با گذشت بیش از یکسال
شکایت انتقال مال به غیر با گذشت بیش از یکسال
مبدا محاسبه ی  مرور زمان شکایت در فرضی که قانون لاحقی، برخلاف قانون سابق، بزهی را قابل گذشت قلمداد می کند، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون موصوف است
اجرت المثل ایام زوجیت
اجرت المثل ایام زوجیت
تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 10 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حمایت قانونی از بانوان به تصویب رسیده است و هیچ گاه در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده نبوده است تا زوجه مکلف به اثبات عدم قصد تبرع خود باشد
حکم به عدم جبران خسارت کاهش درآمد ناشی از اجرای عملیات عمرانی طرح زیر گذر
حکم به عدم جبران خسارت کاهش درآمد ناشی از اجرای عملیات عمرانی طرح زیر گذر
در صورتی که ملک تجدید نظر خواه در طرح قرار گرفته باشد و شهرداری وجه آن را پرداخت ننموده باشد می تواند وفق قانون خرید و تملک اراضی جهت دریافت وجه آن اقدام قانونی نماید
الزام شهروند به عقب نشینی بدون انجام نوسازی و به صرف تعمیر سقف بنا
الزام شهروند به عقب نشینی بدون انجام نوسازی و به صرف تعمیر سقف بنا
با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد لیکن در ما نحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت مفاد مجوز مورخ 96 12 18 مبنی بر تعمیرات غیر اساسی ساختمان و نوع میزان کاربری مجاز اجزاء ساختمان و بر اصلاحی مصوب نقض گردیده است و رای کمیسیون ماده صد بر مبنای نظریه کارشناسی شماره 8729 3 205 مورخ 98 7 23 صادر گردیده است
تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر
تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر
براساس نظر شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف اقرار متصرف مبنی بر اجاره محل استیجاری دلیلی بر انتقال منافع بر غیر نیست ، البته نظر دادگاه قابل تامل است
تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص بستر رودخانه‌ها
تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص بستر رودخانه‌ها
شرکت های آب منطقه ای مکلفند حد بستر و حریم رودخانه ها را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم، می توانند نسبت به قلع و قمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند
اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع
اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع
صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید
رای شماره 3112 و 3113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3112 و 3113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری در خصوص دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی و ارزش افزوده ناشی از تفکیک حد نصابی را مشخص نموده بنابراین واگذاری تفسیر این موضوع به شورای شهر و نظر قاطع آن خلاف قانون است
حکم به ابقاء آسانسور واحد مسکونی
حکم به ابقاء آسانسور واحد مسکونی
با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شرایط زندگی امروزی داشتن آسانسور برای کلیه طبقات فوقانی یک ضرورت است و دوازده نفر از پانزده واحد مجتمع ساختمانی بر این امر توافق و در سالهای 93 به بعد آسانسور با رضایت یا بدون مخالفت مالکینِ سه واحد دیگر احداث و مورد استفاده قرار گرفته‌ است
مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
عمل متهم با توجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت از مصادیق کلاهبرداری است و فروش مال مشاعی بیش از سهم خود، انتقال مال غیر محسوب می‌شود
امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
رابر ملاک ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است
هر گونه ادعای تصرف و یا انتقال اراضی ملی اثر مملک ندارد
هر گونه ادعای تصرف و یا انتقال اراضی ملی اثر مملک ندارد
شخصی که خود را متصرف قلمداد می نماید می بایستی اقدامات خود را در جهت احیای زمین قبل از سال ۱۳۴۱ اثبات نماید زیرا در آن زمان اشخاص می توانستند با حیازت زمین مالک آن گردند و اگر تصرفی صورت می پذیرفت، این اقدامات به تاریخ قبل از سال 1341 بوده است و احراز این تصرفات کاشف از تحقق مالکیت قبل از همان سال می باشد
مطالبه خسارت دادرسی موضوع ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی
مطالبه خسارت دادرسی موضوع ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی
نمی توان از ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده، قیود علم به محق بودن و عمد را مطلق دانست و گفت که در هر صورت مطالبه ضرر و زیان توسط خوانده مقید به این قید است زیرا شرط افاده اطلاق در بیان قانونگذار آن است که قرینه خلافی در کلام شارع نباشد
ابطال سند مالکیت فرع بر ابطال دادنامه مربوط به صدور سند مزبور است
ابطال سند مالکیت فرع بر ابطال دادنامه مربوط به صدور سند مزبور است
سند رسمی فوق الذکر به استناد دادنامه شماره 1943- 1392 11 23اصداری از شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنظیم شده است و ابطال سند فرع بر بی اعتباری دادنامه مذکور است که بر آن درمانحن فیه دلیلی وجود ندارد